EVITASARI, S.; SYAFIRA, A.; SALEH, R. D. D. Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. Widya Bhumi, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 35–54, 2024. DOI: 10.31292/wb.v4i1.54. Disponível em: http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/54. Acesso em: 25 jul. 2024.